Nasz dom

IMG 5978    IMG 5983    zdjęcie pracowni krawiecko-dziewiarskiej, stół z kwiatem na środku, maszyny do szycia, deska do prasowania, ławka do odpoczynku    

 IMG 5977     333047900 940689610615629 5404580106270800378 n      333774051 124174297266105 7291613611979382286 n

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach działa od października 2005r. i jest ośrodkiem wsparcia przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, realizującym zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia     Ministra   Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Placówka mieści się przy Placu 21 Października 4 w budynku będącym własnością Gminy Włoszakowice.

ŚDS jest placówką pobytu dziennego - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z terapii zajęciowej w ŚDS może korzystać 30 osób.

Przybliżając założenia ŚDS-ów rozwiniemy nazwę tego typu placówek:
• Środowiskowy - czyli zlokalizowany i działający na określonym obszarze, mający na celu włączenie podopiecznych w życie społeczne;
• Dom - czyli miejsce przyjazne, znane, dające pomoc i oparcie;
• Samopomocy- czyli starający się swoim działaniem wyrobić umiejętności wzajemnej pomocy, pomagający w tworzeniu grup wsparcia dla uczestników i ich rodzin.

Celem działalności naszego Domu jest kompensowanie niepełnosprawności poprzez zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne obejmujące:
• treningi w zakresie samoobsługi i zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej,
• prowadzenia gospodarstwa domowego,
• rozszerzanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
• stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania zainteresowań,
• uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
• wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
• integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.

    Pierwszoplanową formą pracy w ŚDS jest terapia zajęciowa, która prowadzona jest zgodnie z harmonogramem i planem pracy. W ramach terapii prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne, rękodzielnicze, informatyczne, komunikacji społecznej, które odbywają się w wyposażonych tematycznie pracowniach.

Zakres i poziom świadczonych form pracy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników na podstawie opracowanych przez kadrę Indywidualnych Programów Postępowania Wspierająco - Aktywizującego (IPPWA). Placówka zatrudnia kadrę wyróżniającą się odpowiednimi predyspozycjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi, są to głównie młode osoby z wykształceniem wyższym, które systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje na szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Oprócz stałych indywidualnych spotkań z psychologiem, uczestnicy korzystają także z terapii logopedycznej u p. Adrianny J. oraz p. Joanny G. , które ukończyły podyplomowe studia logopedyczne.